COVID-19 чаа коронавирустуг инфекция үезинде таакпы тыртарының дугайында

COVID-19 чаа коронавирустуг инфекция үезинде таакпы тыртарының дугайында
Таакпылаар улустуң COVID-19 чаа коронавирустуг инфекция аар-берге хевирге эртер. Таакпылаары өкпениң ажылдаарын баксырадыр болгаш, кижиниң организми чаа коронавирустуң тывылдырганы респираторлуг аарыглар-биле демисежиринге берге болур.
Таакпы тыртып турар үеде аас таварыштыр вирустуң организмче кире бээр айыылы улуг. Таакпылаар улус аарый берзе, ук аарыг нарын эртер айыыл бедик бооп турар, чүге дизе оларның өкпези кемдей берген болур. Росхереглелхайгаарал хамаатыларны таакпының багай салдарының уржуундан боттарының кадыын камнап, кадыкшылынга хумагалыг болурун кыйгырып, COVID-19 вирус-биле демисежириниң талазы-биле алдынар хемчеглерни эмчилерниң сүмези-биле күүседири чугула.
http://www.rptdrt.ru/home/835-covid-19-